Pensioenraadverslag 2020 online!

De pensioenraad heeft haar jaarverslag 2021 gepubliceerd.

De pensioenraad geeft advies aan het pensioenfondsbestuur en de werkgevers over onder andere de inhoud van de pensioenregeling, de financieringsplannen en het communicatiebeleid. Zij rapporteert hierover jaarlijks in een jaarverslag. Daarnaast is de pensioenraad betrokken bij de Employer en Employee (E+E) werkgroep, opgericht ter voorbereiding van het nieuwe pensioenstelsel.

2020 was een redelijk turbulent jaar
Er is veel werk verzet door de pensioenraad en de pensioenfondsmanager en we zijn gestart met de uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord. De uitwerking van het akkoord in een nieuwe wet is – door bijna 800 reacties op de voorgestelde wet - met een jaar uitgesteld. Aangezien de implementatie van deze nieuwe wet complex is krijgen pensioenfondsen een jaar langer de tijd om het nieuwe pensioenstelsel te implementeren (nu dus uiterlijk 1 januari 2027).

Wat is er gebeurd binnen de pensioenraad zelf?
Afgelopen jaar zijn er twee nieuwe leden benoemd te weten Thijs Draaijer in juni en Miranda van Rijnsbergen per half oktober. Aan het begin van het verslagjaar is het voorzitterschap van de pensioenraad overgenomen door ondergetekende. Met dit nieuwe team hebben we ieder kwartaal een vergadering gehouden – vanaf maart 2020 natuurlijk virtueel – om het werk van de 3 commissies en de voortgang te bespreken.

Nieuwsgierig naar alle ontwikkelingen in 2020?
U vindt het Pensioenraadverslag 2020 in laag 3 van het Pensioen 1-2-3 op Mijn pensioen.

Mijn pensioen