pensioen123 laag1

Welkom bij J&J Pension Fund OFP!

Bent u 18 jaar of ouder? En werkt u bij een onderneming die is aangesloten bij J&J Pension Fund OFP? Dan bouwt u pensioen bij ons op.

U leest in dit Pensioen 1-2-3 wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling
Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Elke pensioenuitvoerder heeft namelijk zijn eigen regeling. In Pensioen 1-2-3 staan geen bedragen of persoonlijke informatie. Die vindt u:
- op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO).
- onder Mijn pensioen op de website. Bij uw 1e bezoek maakt u zelf een gebruikersnaam en wachtwoord aan.
- op mijnpensioenoverzicht.nl. U leest daar ook hoeveel AOW en pensioen u in totaal heeft.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. J&J Pension Fund houdt echter wel rekening met ESG-factoren, maar deze sluiten niet volledig aan bij de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen: u kiest zelf hoeveel u wilt weten
- Laag 1 : uw pensioenregeling in 5 minuten.
- Laag 2 in Mijn pensioen: meer informatie over alle onderwerpen.
- Laag 3 in Mijn pensioen: álle regels en het beleid van ons pensioenfonds.

U leest nu laag 1. Laag 2 en 3 staan in Mijn pensioen, waarvoor u moet inloggen. Leest u de informatie liever op papier? Vraag dit dan aan bij contact.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Officieel start uw pensioen bij ons op de 1e dag van de maand na uw 68e verjaardag. Maar u kunt ook eerder of later met pensioen gaan.

Overlijdt u? Dan krijgt uw partner partnerpensioen. En uw kinderen krijgen wezenpensioen. Uw partner krijgt ook een tijdelijk partnerpensioen tot zijn of haar AOW-datum.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan blijft u toch pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor dan geen premie meer. Of minder premie. Wij vullen ook uw uitkering van de overheid aan als u meer verdient dan het maximale salaris volgens de WIA. Dit is in 2024 € 71.628,84. Meer vindt u bij 'Wat moet ik doen bij... ziekte of arbeidsongeschiktheid'.

Wilt u precies weten wat de regels zijn? Kijk dan in ons pensioenreglement in laag 3. Krijgt u ons reglement liever op papier? U vraagt dit aan bij contact. Of vraag uw werkgever om uitleg.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer over deze onderwerpen.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?


In onze pensioenregeling zit alles wat belangrijk is voor uw pensioen. U bouwt namelijk ouderdomspensioen, partnerpensioen én wezenpensioen bij ons op. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan vullen wij uw uitkering van de overheid aan als u meer verdient dan uw maximale salaris volgens de WIA. Bovendien blijft u pensioen opbouwen. U betaalt daarvoor zelf geen premie. Of minder premie.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer over dit onderwerp.

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:
A. AOW: u krijgt dit van de overheid als u in Nederland woont of werkt. U leest meer op SVB.nl.
B. Pensioen via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Inkomen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met spaargeld, een lijfrente of banksparen.

U bouwt elk jaar een stukje van uw pensioen op. Uw totale pensioen is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. U krijgt dit pensioen vanaf uw pensioendatum. En zolang u leeft.

U bouwt elk jaar pensioen op. Dat doet u niet over uw hele bruto salaris. U bouwt over € 17.545,- per jaar (2024) geen pensioen op. Wij houden namelijk rekening met de AOW die u later van de overheid krijgt. Over het salaris dat overblijft bouwt u 1,875% pensioen op. Maar in deze regeling maximaal tot een salaris van € 137.800,- per jaar (2024).

Wij krijgen premie voor uw pensioen. U leest op uw loonstrook hoeveel premie u zelf betaalt. Uw werkgever betaalt ook mee.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer over deze onderwerpen.

Welke keuzes heeft u zelf?

U heeft een nieuwe baan. U kunt het pensioen dat u eerder opbouwde meenemen naar ons pensioenfonds.

Wilt u onze pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Dat doet u met de pensioenvergelijker in laag 3 van dit Pensioen 1-2-3 bij Mijn pensioen.

Gaat u met pensioen? Dan kunt u onderdelen van uw pensioen onderling ruilen. U ruilt bijvoorbeeld het partnerpensioen voor extra pensioen voor uzelf. Of andersom. U ruilt een stukje ouderdomspensioen om voor extra pensioen voor uw partner. Dit laatste kan ook als u uit dienst treedt.

Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan op uw 68e? Dit kan al vanaf 5 jaar vóór uw AOW-datum. En uiterlijk 5 jaar na uw AOW-datum. Overleg dit met uw werkgever.

Wilt u straks eerst 5 of 10 jaar een hoger pensioen? En daarna een lager pensioen? Of andersom? Die keuze kunt u maken als u met pensioen gaat. Bijvoorbeeld omdat uw AOW pas later ingaat.

Wilt u ál uw keuzes zien? Bijvoorbeeld extra pensioen voor uw partner? Of de keuzes die u heeft als u met pensioen gaat?

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer over deze onderwerpen.

Hoe zeker is uw pensioen?

Uw pensioen wordt gegarandeerd door de werkgever. Er wordt niet gekort.

De pensioenen van de actieve deelnemers worden jaarlijks per 1 januari verhoogd met de stijging van de prijzen. Deelnemers die sinds een datum vóór 1 januari 2016 in dienst zijn en steeds pensioen hebben opgebouwd bij J&J OFP Pension Fund, krijgen een verhoging tussen 1,5% en 4% tot en met 2025. Als de prijzen meer zijn gestegen dan 4% in enig jaar, wordt de toeslag voor dat jaar heronderhandeld tussen de werkgevers en de ondernemingsraden. Per 1 januari 2023 (over 2022) is het pensioen met 6% verhoogd voor alle deelnemers.

De afgelopen jaren verhoogden wij de pensioenen voor deelnemers zo:

toeslag-1
Voor 1-1-2016 in dienst
toeslag-2
Op of na 1-1-2016 in dienst
stijging van de prijzen*
2023 6,00% 6,00% 14,30%
2022 3,40% 3,40% 3,40%
2021 1,50% 1,20% 1,20%
2020 2,70% 2,70% 2,70%
2019 2,10% 2,10% 2,10%
2018 1,50% 1,30% 1,30%

*Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, consumentenprijsindex periode oktober – oktober

"De werkgever besluit jaarlijks, na overleg met de raad van bestuur van het J&J Pf, of een toeslag wordt verleend op de pensioenaanspraken van gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, rekening houdend met de financiële positie van het Nederlandse luik van het J&J Pf."

De hiervoor opgenomen voorwaardelijkheidsverklaring impliceert het volgende:

(a) Er is geen doelgericht toeslagenbeleid;
(b) Er is geen ambitie om jaarlijks toeslagen te geven op pensioenrechten (ingegane pensioenen ten behoeve van de pensioengerechtigden) en pensioenaanspraken (premievrije aanspraken ten behoeve van de gewezen deelnemers);
(c) Er is geen maatstaf, omdat de eventuele toekenning van toeslagen berust op jaarlijkse beslissingen van de werkgever;
(d) De gewezen deelnemers en pensioengerechtigden moeten ervan uitgaan dat ze geen jaarlijkse toeslag zullen krijgen;
(e) Omdat er geen doelgericht toeslagenbeleid is, hoeft er ook niets gefinancierd te worden;
(f) De Nederlandse Pensioenraad van het J&J Pf wordt gevraagd om jaarlijks advies uit te brengen om te bepalen of toeslagverlening nodig is.

Als we in een jaar een tekort hebben, vult uw werkgever dit aan.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer over deze onderwerpen.

Welke kosten maken wij?

Ons pensioenfonds maakt kosten om uw pensioen te regelen. Zoals:

  • Kosten voor de organisatie en administratie.
  • Kosten om het pensioengeld te beheren en beleggen.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer over dit onderwerp.

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt het pensioen dat u opbouwde meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u arbeidsongeschikt wordt. Of als er iets verandert in uw arbeidsongeschiktheidspercentage.

Als u gaat trouwen of geregistreerd partners wordt. Of als u gaat samenwonen.

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap stopt. Of als u niet meer samenwoont.

Als u verhuist naar of in het buitenland.

Als u werkloos wordt.

Als u meer of minder gaat werken.

Als u met onbetaald verlof gaat.

Kijk 1 keer per jaar hoeveel pensioen u heeft:

  • op uw jaarlijkse Uniform Pensioen Overzicht (UPO).
  • bij Mijn pensioen.
  • op mijnpensioenoverzicht.nl staat uw AOW en al het pensioen dat u bij uw werkgevers opbouwde. U ziet ook wat u netto krijgt.

Als u een eigen keuze wilt maken voor uw pensioen. Kijk bij Welke keuzes heeft u zelf?.

Als u vragen heeft. Bijvoorbeeld over wat u zelf moet doen. Of over de keuzes die u heeft voor uw pensioen. Kijk op deze website. Of neem contact met ons op.

In laag 2 in Mijn pensioen leest u meer over deze onderwerpen.

Meer weten over...

…uw pensioen bij ons? Ga naar laag 2 of laag 3 in Mijn pensioen. U vindt ook veel informatie en antwoorden op deze website.

…uw totale pensioen? Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl