Veelgestelde vragen

Pensioenoverzicht

Het is mogelijk dat uw meest actuele gegevens nog niet verwerkt zijn op Mijnpensioenoverzicht.nl. In dit geval gaat u uit van de gegevens die op uw pensioenoverzicht staan. Uw nieuwe gegevens komen zo snel mogelijk beschikbaar op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u al uw pensioenaanspraken. Hier ziet u ook wat u eventueel bij andere fondsen en verzekeraars hebt opgebouwd. En hoeveel AOW u krijgt. U kunt inloggen met uw DigiD. Mijn pensioenoverzicht is een initiatief van Stichting Pensioenregister. Dat is een samenwerkingsverband van ongeveer 600 pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank. Ook het J&J Pension Fund OFP heeft uw pensioenaanspraken doorgegeven aan de Stichting Pensioenregister.

U vindt uw pensioenoverzicht op het deelnemersportaal van deze website. U kunt ook een kopie van uw pensioenoverzicht opvragen bij de deelnemersadministratie.

Ja. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in uw pensioenoverzicht als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Heeft u nog geen bevestiging gekregen? Dan is uw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie.

U vindt uw pensioenoverzicht op het deelnemersportaal van deze website. U kunt ook een kopie van uw pensioenoverzicht opvragen bij de deelnemersadministratie.

De naam van uw partner is niet bij ons bekend. Bij Trouwen en/of Samenwonen leest u hoe en wanneer u uw partner bij het pensioenfonds moet aanmelden.

Het kan zijn dat uw salaris lager is geworden. Bijvoorbeeld omdat u minder uren bent gaan werken. Het te bereiken pensioen is een indicatie van het pensioen dat u krijgt als u met pensioen gaat. Wij gaan er hierbij vanuit dat uw situatie niet verandert.

Andere baan

Nee, eenmaal opgebouwd pensioen is en blijft van u. U kunt uw pensioen laten staan bij uw pensioenfonds of meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u overweegt om uw pensioen mee te nemen dan moet u een offerte opvragen. Deze offerte vraagt u aan bij uw huidige pensioenfonds. Het pensioenfonds brengt een offerte uit. Dit duurt vaak enkele maanden. Op basis van de offerte besluit u of u uw pensioen meeneemt. Het is verstandig om samen met een adviseur de offerte te beoordelen.

Omdat u dan al uw pensioenen bij elkaar houdt. U ontvangt dan niet van meerdere pensioenuitvoerders pensioen. In sommige gevallen is pensioen meenemen aantrekkelijk. In andere gevallen is het juist onverstandig om uw pensioen mee te nemen. Vraag hiervoor advies bij uw adviseur.

Arbeidsongeschiktheid

Ja, u blijft pensioen opbouwen tijdens uw arbeidsongeschiktheid.

In veel gevallen geeft de werkgever dit aan het pensioenfonds door. Het is verstandig als u dat ook zelf doet.

De WIA-uitkering is gebaseerd op een bepaald maximum salaris. Als u meer verdient dan dit maximum salaris dan zult u tijdens arbeidsongeschiktheid terugvallen in uw inkomen. Daarom biedt het pensioenfonds een arbeidsongeschiktheidspensioen aan. Hiermee voorkomt u een inkomensterugval.

Europees pensioenfonds

Waardeoverdracht valt onder de Nederlandse wetgeving. Daar verandert niets.

Met vragen over de ontwikkelingen rondom het Europese pensioenfonds kunt u altijd bij ons terecht:
via (013) 462 16 90 en pfjnj@achmea.nl.

Johnson & Johnson is een internationaal bedrijf met vestigingen in verschillende landen. Een groot pensioenfonds werkt efficiënter dan veel kleine pensioenfondsen. Daarom heeft Johnson & Johnson onderzocht of het mogelijk was om de nationale pensioenfondsen onder te brengen in een internationaal Europees pensioenfonds. België is een van de landen in Europa die een fiscaal en juridisch raamwerk bieden voor een IORP. Bovendien heeft Johnson & Johnson in België een aantal vestigingen.

Johnson & Johnson kiest voor een Europees pensioenfonds, omdat kleine pensioenfondsen steeds moeilijker te handhaven zijn. De wetgeving wordt alsmaar complexer. Dat maakt het steeds moeilijker om bestuurders te vinden die, naast hun gewone werkzaamheden, tijd kunnen vrijmaken voor het steeds complexere bestuur van een pensioenfonds. Bovendien zijn veel kleine pensioenfondsen duurder dan één groot pensioenfonds. Daarom heeft Johnson & Johnson ervoor gekozen om de regelingen van haar Europese ondernemingen onder te brengen in een gezamenlijk Europees pensioenfonds.

De soort pensioenregeling zelf veranderde niet door de overgang naar België (J&J Pension Fund OFP) op 1 januari 2014. Dit betekent dat ten tijde van de overgang het door de werkgever aan de werknemer toegezegde pensioen een eindloonregeling bleef met het karakter van een uitkeringsovereenkomst, evenals een aanvullend pensioen op basis van een premieovereenkomst.De pensioenregeling wordt nader geregeld in de pensioenovereenkomst met Bijlage 1 die vanaf 1 januari 2014 gold.

De pensioenovereenkomst en Bijlage 1 vervingen het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Johnson & Johnson. De achtergrond hiervan is dat het Europese pensioenfonds zelf geen pensioenreglement vaststelt. Om die reden is een onderscheid gemaakt tussen de inhoud van de pensioenregeling (verwoord in de pensioenovereenkomst) en de bepalingen die betrekking hebben op de uitvoering van de pensioenregeling door het Europese pensioenfonds (verwoord in Bijlage 1). Voor de pensioenovereenkomst met Bijlage 1 kunt u terecht bij de downloads.

Per 1 januari 2016 is de pensioenregeling gewijzigd naar een middelloonregeling. Deze wijziging staat los van de overgang per 1 januari 2014.

Johnson & Johnson heeft, met instemming van de Nederlandse ondernemingsraden, besloten om per 1 januari 2014 de Nederlandse pensioenregeling te laten uitvoeren door het Europese pensioenfonds. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2014 de pensioenpremies worden betaald aan het Europese pensioenfonds en dat pensioen vanaf 1 januari 2014 wordt opgebouwd in het Europese pensioenfonds.

Tot 1 januari 2014 zijn pensioenpremies betaald aan het Nederlandse pensioenfonds en is er pensioen opgebouwd in het Nederlandse pensioenfonds. Of het geld van het Nederlandse pensioenfonds en de in het Nederlandse pensioenfonds opgebouwde pensioen ook overgaat naar het Europese pensioenfonds is nog onduidelijk. Het besluit daarvoor wordt niet genomen door Johnson & Johnson, maar door het bestuur van het Nederlandse pensioenfonds. De Nederlandsche Bank N.V. houdt hier toezicht op. Het bestuur van het pensioenfonds wil graag het tot 1 januari 2014 opgebouwde pensioen overdragen naar de IORP. Hiervoor heeft zij toestemming nodig van De Nederlandsche Bank. Deze procedure loopt momenteel.

Wat het bestuur van het Nederlandse pensioenfonds ook besluit, u verliest geen pensioen. U wordt uiteraard over de besluitvorming geïnformeerd.

Een belangrijk verschil tussen het Europese pensioenfonds en het Nederlandse pensioenfonds is de wijze waarop het pensioen wordt gegarandeerd.

Het Europese pensioenfonds
Het Europese pensioenfonds in België moet voldoende geld in kas hebben om in normale economische omstandigheden het opgebouwde pensioen te kunnen uitkeren. Het pensioen dat wordt opgebouwd in het Europese pensioenfonds wordt gegarandeerd door de bijdragende ondernemingen van Johnson & Johnson. Als het economisch tegen zit en het Europese pensioenfonds beschikt over te weinig geld, zijn de bijdragende ondernemingen verplicht om bij te storten. Omdat de bijdragende ondernemingen wettelijk verplicht zijn om eventuele tekorten in het Europese pensioenfonds aan te vullen (bijstorten), hoeft het Europese pensioenfonds geen extra reserves aan te houden voor economisch zwaar weer. Mocht immers blijken dat er te weinig geld in kas zit, dan zijn de bijdragende ondernemingen wettelijk verplicht om bij te storten. Het opgebouwde pensioen kan niet worden gekort.

Het Nederlandse pensioenfonds
Naar Nederlands recht wordt het opgebouwde pensioen gegarandeerd door het pensioenfonds en niet door de bijdragende ondernemingen. De bijdragende ondernemingen zijn niet verplicht om eventuele tekorten in het pensioenfonds aan te vullen. Johnson & Johnson heeft dat in het verleden wel gedaan, maar dat was vrijwillig en niet omdat daar een wettelijk verplichting toe bestond. Omdat er geen bijstortverplichting bestaat, moet het Nederlandse pensioenfonds meer geld in kas houden dan het Europese pensioenfonds om het opgebouwde pensioen te kunnen garanderen. Bovenop het geld dat het Nederlandse pensioenfonds in kas moet hebben om in normale omstandigheden de pensioenen te kunnen uitkeren, moet het Nederlandse pensioenfonds extra geld (reserves) in kas hebben voor economische zware tijden. Als blijkt dat in economisch zware tijden de reserves onvoldoende zijn, moet het Nederlandse pensioenfonds het pensioen korten. De werkgever is namelijk niet verplicht om bij te storten.

Na de overgang vallen de financiering van de pensioenregeling, de belastingregels en regels voor de berekening van de financiële positie voortaan onder de Belgische wetgeving.

De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de wijze waarop werkgever en werknemers afspraken maken over de pensioenregeling. Daarnaast blijven de wettelijke eisen ten aanzien van de informatieplicht van toepassing. U ontvangt dus elk jaar gewoon het Uniform Pensioenoverzicht. Tot slot blijven de pensioenuitkeringen belast volgens de Nederlandse wetgeving.

In dienst

U ontvangt elk jaar een pensioenoverzicht van uw pensioenfonds. Bekijk dit overzicht goed, het gaat immers om uw inkomen voor later. Daarnaast ontvangt u binnen 3 maanden nadat u bent gaan deelnemen aan de pensioenregeling, uitgebreide informatie over uw pensioenregeling. Als u meer informatie wilt hebben dan kunt u contact opnemen met het pensioenfonds.

Nee, uw werkgever meldt u aan bij het pensioenfonds. Als u ongehuwd samenwoont dan moet u uw partner wel zelf aanmelden. Dat is namelijk belangrijk voor het partnerpensioen. Bent u in het buitenland getrouwd of woont u in het buitenland? Dan moet u uw partner ook zelf aanmelden.

Als u ergens in dienst treedt dan is het belangrijk dat u weet hoeveel pensioen u opbouwt. En of dat later genoeg is voor u. U kunt ook bekijken of het verstandig is om uw pensioen van uw vorige werkgever mee te nemen naar uw nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht.

Kinderen

Nee, wij ontvangen automatisch bericht van uw gemeente.

Met pensioen

Dat is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen Nederland en het land waarin u gaat wonen. In sommige gevallen betaalt u geen belasting over uw pensioen. U kunt dit navragen bij De Belastingdienst.

Over het algemeen houdt de Sociale Verzekeringsbank rekening met de heffingskorting (op uw AOW). Als u dat niet wilt dan kan het pensioenfonds de heffingskorting toepassen. U moet dat dan zelf aangeven bij het pensioenfonds.

Sommige pensioenfondsen bieden deze mogelijkheid. U kunt dit navragen bij het pensioenfonds.

Ja, dat kan. Uw partner moet wel instemmen met deze ruil. Uw partner krijgt na de ruil namelijk geen of minder partnerpensioen na uw overlijden.

Onbetaald verlof

U bouwt geen pensioen op tijdens de periode van onbetaald verlof. U blijft wel verzekerd voor partnerpensioen tijdens het eerste jaar.

Nee, uw werkgever/HR geeft dit door aan het pensioenfonds.

Overlijden

Het partnerpensioen wordt levenslang uitgekeerd aan uw partner.

Ja, uw partner ontvangt het partnerpensioen automatisch. Via uw gemeente worden wij namelijk geïnformeerd over uw overlijden.

Pensioen opbouwen

Nee, in de pensioenregeling kunt u niet meer pensioen opbouwen. U kunt eventueel wel meer pensioen opbouwen in een individuele verzekering.

Nee, dat kan niet. U bent verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling van uw werkgever.

Omdat u ook al een AOW van de overheid ontvangt. Daarom is het niet nodig dat u over uw gehele salaris pensioen opbouwt. Het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt, wordt de franchise genoemd.

Pensioenregeling

Het pensioen dat u tot 1 januari 2016 opbouwde, verandert niet. Vanaf dat moment bouwt u pensioen op volgens een middelloonregeling. Dit hoeft niet slechter te zijn dan een eindloonregeling. Het hangt af van uw toekomstige salarisontwikkeling hoeveel pensioen u uiteindelijk zult opbouwen.

De werkgever en de werknemers (sociale partners) bepalen samen hoe de pensioenregeling eruit moet zien. Vervolgens leggen ze deze regeling voor aan het bestuur van het pensioenfonds. Het bestuur toetst of de regeling financieel haalbaar en uitvoerbaar is, en of deze in lijn is met de wetgeving. Ook past het pensioenfonds het pensioenreglement aan. De deelnemersraad adviseert het bestuur van het pensioenfonds over het gewijzigde pensioenreglement. Vervolgens voert het pensioenfonds de nieuwe regeling in de administratieve systemen in en zorgt voor goede voorlichting.

Ja, net als nu, kan iedereen ook straks nog eerder stoppen. Maar net als nu geldt: wie eerder stopt, krijgt een lagere uitkering per maand. Wie langer doorwerkt, krijgt per maand meer. Klik hier voor uitgebreide informatie over de mogelijkheden tot en gevolgen van eerder stoppen met werken. 6 maanden voor de start van uw AOW vragen wij u om uw keuze door te geven. Wilt u al eerder dan deze 6 maanden met pensioen? Meld dit dan bij ons.

Het aanvraagformulier voor ouderdomspensioen ontvangt u ongeveer 6 maanden voordat uw AOW ingaat.

Ja, u kunt uw totale ouderdomspensioen laten ingaan vanaf 5 jaar voor uw AOW-leeftijd tot maximaal 5 jaar na uw AOW-leeftijd.

Ja, u kunt het ouderdomspensioen eerder in laten gaan, zodat u vanaf hetzelfde moment AOW en ouderdomspensioen van het pensioenfonds ontvangt. Als uw ouderdomspensioen eerder ingaat, moet het pensioenfonds langer pensioen aan u uitbetalen. Uw pensioen wordt daarom lager.

We leven gemiddeld steeds langer. En die verandering gaat sneller dan eerder werd gedacht. Dat betekent dat ook de pensioenen tot op steeds latere leeftijd worden uitbetaald. Meer jaren genieten van uw pensioen, betekent meer geld ontvangen. Daarvoor is in het verleden niet voldoende gespaard, omdat we sneller ouder worden dan de deskundigen tot voor kort voorspelden. Om de AOW en ons pensioen betaalbaar te houden heeft de overheid maatregelen genomen, zodat we langer moeten doorwerken.

De levensverwachting stijgt sneller dan gedacht. Om de pensioenen ook in de toekomst betaalbaar te houden, heeft de overheid de regels aangepast. Zo gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog naar 68 (en na 2022 op grond van de levensverwachting).

De pensioenregeling van J&J Pension Fund OFP moet voldoen aan het zogenaamde Witteveenkader. Hierin wordt de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. U bouwt pensioen op waarbij we in principe ervan uitgaan dat u tot die leeftijd werkt. We rekenen uw pensioenaanspraken door tot 68 jaar.

Het Witteveenkader is een door de overheid vastgesteld kader. Hierin wordt bepaald hoeveel pensioen u per jaar maximaal mag opbouwen en tot welke leeftijd. U mag tot uw 68e maximaal 1,875% per jaar pensioen opbouwen (middelloonregeling). Het huidige opbouwpercentage in de basisregeling is 1,875%.

U moet hiervan een levenslang pensioen inkopen. Dat kunt u doen bij het J&J Pension Fund OFP óf bij een verzekeraar naar uw keuze. Ongeveer 6 maanden voor uw pensioendatum krijgt u van het pensioenfonds een brief. Hierin staat dit als keuzemogelijkheid beschreven.

Pensioen van de overheid

Ja, als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt dan bent u automatisch verzekerd. Als u ongehuwd samenwoont, dan moet u uw partner aanmelden bij het pensioenfonds.

De hoogte van de AOW is afhankelijk van uw gezinssituatie en kan jaarlijks wijzigen. Meer over de AOW-uitkering leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Tot eind 2012 kreeg iedereen van 65 jaar en ouder een AOW-pensioen. Met ingang van 1 januari 2103 is dit veranderd. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog. In 2018 is de AOW-leeftijd 66 jaar. En in 2021 wordt dit 67 jaar. Stijgt de levensverwachting daarna nog steeds? Dan gaat de AOW-leeftijd waarschijnlijk verder omhoog.

Pensioen vanuit uw werk

Nee, u bent verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling.

Nee, dat gebeurt automatisch. U ontvangt binnen drie maanden nadat u bent gaan deelnemen, meer informatie. U moet wel uw partner aanmelden als u ongehuwd samenwoont en uw partner voldoet aan de voorwaarden die in het pensioenreglement zijn genoemd. U moet uw partner dan aanmelden bij het pensioenfonds.

Ja, als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap hebt dan bent u automatisch verzekerd. Als u ongehuwd samenwoont, dan moet u uw partner aanmelden bij het pensioenfonds.

Scheiden / uit elkaar

Er bestaat een wettelijk recht op verdeling van het ouderdomspensioen (50/50). Dat betekent dat als uw ex-partner het pensioen wilt verdelen, dan bent u verplicht om daaraan mee te werken. Maar u kunt wel andere afspraken maken. U vindt hierover meer informatie op Rijksoverheid.nl.

U en uw ex-partner vragen allebei de pensioenverdeling aan bij de pensioenuitvoerders. U leest hierover meer op de website van de Rijksoverheid.

Nee, dat is niet verplicht. De 50/50 verdeling is het wettelijke recht. Maar u kunt zelf een andere afspraak maken met uw ex-partner. Dit moet u vastleggen in een echtscheidingsconvenant, in huwelijkse voorwaarden of (geregistreerd) partnerschapsvoorwaarden. Meer hierover leest u op de website van de Rijksoverheid.

Verhoging van pensioen

Omdat uw pensioen anders niet meestijgt met de prijzen. Daardoor verliest het pensioen aan koopkracht en zou u in de toekomst minder kunnen kopen dan nu.

Dan is uw pensioen in dat jaar niet verhoogd. Als u meerdere jaren geen verhoging krijgt dan tast dat uw koopkracht na uw pensioendatum aan. U kunt op tijd maatregelen nemen door al voor uw pensioendatum geld opzij te zetten voor later.

Het bestuur van het pensioenfonds bepaalt jaarlijks of uw pensioen verhoogd wordt. Dit besluit is onder meer afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds.

Verhuizen

Nee, wij ontvangen uw nieuwe adresgegevens automatisch via uw gemeente. Als u naar het buitenland verhuist dan dient u de adresgegevens wel zelf door te geven.

Waardeoverdracht

Pensioen dat u bij uw vorige werkgever hebt opgebouwd, kunt u 'meenemen' naar het J&J Pension Fund OFP. Dat noemen we waardeoverdracht.

Hoe werkt het? U kunt een aanvraag voor waardeoverdracht doen via het formulier. U krijgt dan een offerte van het J&J Pensionfund OFP. Of waardeoverdracht financieel de moeite waard is, hangt af van beide pensioenregelingen. Ook uw persoonlijke situatie telt mee.

Werkloosheid

Zelf sparen

Dat kunt u alleen doen als u fiscale ruimte hebt. Dat betekent dat u verhoudingsgewijs te weinig pensioen hebt opgebouwd in een bepaald jaar. Om uw fiscale ruimte te berekenen hebt u de factor-A nodig. De factor A staat op uw pensioenoverzicht. Als u de fiscale ruimte hebt dan kunt u betaalde premies voor pensioenproducten aftrekken van de belasting.