Veelgestelde vragen

Pensioenoverzicht

U krijgt elk jaar een pensioenoverzicht van ons. Als u niet meer deelneemt aan onze pensioenregeling omdat u uit dienst bent getreden, vindt u ieder jaar uw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen, bij Mijn archief.

Bent u ex-partner?
Dan krijgt u eens per 5 jaar een pensioenoverzicht. Zowel de deelnemer als de ex-partner hebben recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. We noemen dit verevening. Uw verevend pensioen vindt u terug op dit overzicht. U kunt ook een kopie van uw pensioenoverzicht opvragen bij de deelnemersadministratie.

Bent u deelnemer?
Dan is het verevende pensioen al verwerkt in de hoogte van uw pensioen als u een bevestiging van ons heeft gekregen. U krijgt jaarlijks een pensioenoverzicht.

Ja. Het pensioen dat u door waardeoverdracht erbij heeft gekregen, staat niet apart vermeld op uw pensioenoverzicht. De waardeoverdracht is verwerkt in uw pensioenoverzicht als u van ons een bevestiging heeft gekregen. Heeft u nog geen bevestiging gekregen? Dan is uw verzoek voor waardeoverdracht nog niet verwerkt in onze administratie. Heeft uw waardeoverdracht een overdrachtsdatum na 1 januari van dit jaar? Dan is de waardeoverdracht niet verwerkt in uw UPO van dit jaar.

U vindt uw pensioenoverzicht bij Mijn pensioen bij Mijn archief. U kunt ook een kopie van uw pensioenoverzicht bij ons opvragen.

De naam van uw partner is niet bij ons bekend. Bij Wat moet ik doen bij... trouwen en/of partnerregistratie of samenwonen leest u hoe en wanneer u uw partner bij het pensioenfonds moet aanmelden.

Meer over onze pensioenregeling staat in Pensioen 1-2-3. Op Mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een overzicht van uw totale pensioen. Ook wat u heeft opgebouwd bij andere werkgevers én hoeveel AOW u kunt verwachten.

Mijn pensioen

Deze krijgt u via de MFA-app. De MFA-app vindt u in de Apple App store of Google Play store. U kunt verschillende MFA-apps gebruiken. Google Authenticator heeft onze voorkeur.

Stap 1
Ga naar Mijn pensioen, klik op inloggen en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in op de website. Klik op Inloggen.

Stap 2
Open de MFA app op uw telefoon. Scan de QR-code op uw inlogpagina met uw mobiele telefoon. Er verschijnt een 6-cijferige code.

Stap 3
Voer de 6-cijferige code in op uw inlogpagina bij het vakje QR code. Klik op VERSTUREN.

Stap 4
Uw persoonlijke account is opnieuw gekoppeld aan uw MFA-app. Vanaf nu ontvangt u bij het inloggen een 6-cijferige code in de MFA app en niet langer een QR-code.

Dit is helaas niet mogelijk zonder smartphone of tablet. Het is belangrijk dat u uw voorkeur voor digitale post aanpast. Zo ontvangt u de berichten die op Mijn pensioen staan voortaan op papier. Neem hiervoor contact met ons op.

U kunt op uw nieuwe smartphone de MFA-app opnieuw installeren volgens de handleiding. Die vindt u als u doorklikt bij Mijn pensioen.

Andere baan

Nee, eenmaal opgebouwd pensioen is en blijft van u. U kunt uw pensioen laten staan bij uw pensioenfonds of meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Als u overweegt om uw pensioen mee te nemen dan moet u een offerte opvragen. Deze offerte vraagt u aan bij uw huidige pensioenfonds. Het pensioenfonds brengt een offerte uit. Dit duurt vaak enkele maanden. Op basis van de offerte besluit u of u uw pensioen meeneemt. Het is verstandig om samen met een adviseur de offerte te beoordelen.

Omdat u dan al uw pensioenen bij elkaar houdt. U ontvangt dan niet van meerdere pensioenuitvoerders pensioen. In sommige gevallen is pensioen meenemen aantrekkelijk. In andere gevallen is het juist onverstandig om uw pensioen mee te nemen. Vraag hiervoor advies bij uw adviseur.

Arbeidsongeschiktheid

Ja, u blijft pensioen opbouwen tijdens uw arbeidsongeschiktheid.

In veel gevallen geeft de werkgever dit aan het pensioenfonds door. Het is verstandig als u dat ook zelf doet.

De WIA-uitkering via het UWV is gebaseerd op een bepaald maximum salaris. Als u meer verdient dan dit maximum salaris dan zult u tijdens arbeidsongeschiktheid terugvallen in uw inkomen. Daarom biedt het pensioenfonds een arbeidsongeschiktheidspensioen aan. Hiermee voorkomt u een inkomensterugval.

Europees pensioenfonds

Waardeoverdracht valt onder de Nederlandse wetgeving. Daar verandert niets.

Met vragen over de ontwikkelingen rondom het Europese pensioenfonds kunt u altijd bij ons terecht via contact.

Johnson & Johnson is een internationaal bedrijf met vestigingen in verschillende landen. Een groot pensioenfonds werkt efficiënter dan veel kleine pensioenfondsen. Daarom heeft Johnson & Johnson onderzocht of het mogelijk was om de nationale pensioenfondsen onder te brengen in een internationaal Europees pensioenfonds. België is een van de landen in Europa die een fiscaal en juridisch raamwerk bieden voor een IORP. Bovendien heeft Johnson & Johnson in België een aantal vestigingen.

Johnson & Johnson kiest voor een Europees pensioenfonds, omdat kleine pensioenfondsen steeds moeilijker te handhaven zijn. De wetgeving wordt alsmaar complexer. Dat maakt het steeds moeilijker om bestuurders te vinden die, naast hun gewone werkzaamheden, tijd kunnen vrijmaken voor het steeds complexere bestuur van een pensioenfonds. Bovendien zijn veel kleine pensioenfondsen duurder dan één groot pensioenfonds. Daarom heeft Johnson & Johnson ervoor gekozen om de regelingen van haar Europese ondernemingen onder te brengen in een gezamenlijk Europees pensioenfonds.

De soort pensioenregeling zelf veranderde niet door de overgang naar België (J&J Pension Fund OFP) op 1 januari 2014. Dit betekent dat ten tijde van de overgang het door de werkgever aan de werknemer toegezegde pensioen een eindloonregeling bleef met het karakter van een uitkeringsovereenkomst, evenals een aanvullend pensioen op basis van een premieovereenkomst.De pensioenregeling wordt nader geregeld in de pensioenovereenkomst met Bijlage 1 die vanaf 1 januari 2014 gold.

De pensioenovereenkomst en Bijlage 1 vervingen het pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Johnson & Johnson. De achtergrond hiervan is dat het Europese pensioenfonds zelf geen pensioenreglement vaststelt. Om die reden is een onderscheid gemaakt tussen de inhoud van de pensioenregeling (verwoord in de pensioenovereenkomst) en de bepalingen die betrekking hebben op de uitvoering van de pensioenregeling door het Europese pensioenfonds (verwoord in Bijlage 1).

Per 1 januari 2016 is de pensioenregeling gewijzigd naar een middelloonregeling. Deze wijziging staat los van de overgang per 1 januari 2014.

Johnson & Johnson heeft, met instemming van de Nederlandse ondernemingsraden, besloten om per 1 januari 2014 de Nederlandse pensioenregeling te laten uitvoeren door het Europese pensioenfonds. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2014 de pensioenpremies worden betaald aan het Europese pensioenfonds en dat pensioen vanaf 1 januari 2014 wordt opgebouwd in het Europese pensioenfonds.

Tot 1 januari 2014 zijn pensioenpremies betaald aan het Nederlandse pensioenfonds en is er pensioen opgebouwd in het Nederlandse pensioenfonds. Of het geld van het Nederlandse pensioenfonds en de in het Nederlandse pensioenfonds opgebouwde pensioen ook overgaat naar het Europese pensioenfonds is nog onduidelijk. Het besluit daarvoor wordt niet genomen door Johnson & Johnson, maar door het bestuur van het Nederlandse pensioenfonds. De Nederlandsche Bank N.V. houdt hier toezicht op. Het bestuur van het pensioenfonds wil graag het tot 1 januari 2014 opgebouwde pensioen overdragen naar de IORP. Hiervoor heeft zij toestemming nodig van De Nederlandsche Bank. Deze procedure loopt momenteel.

Wat het bestuur van het Nederlandse pensioenfonds ook besluit, u verliest geen pensioen. U wordt uiteraard over de besluitvorming geïnformeerd.

Een belangrijk verschil tussen het Europese pensioenfonds en het Nederlandse pensioenfonds is de wijze waarop het pensioen wordt gegarandeerd.

Het Europese pensioenfonds
Het Europese pensioenfonds in België moet voldoende geld in kas hebben om in normale economische omstandigheden het opgebouwde pensioen te kunnen uitkeren. Het pensioen dat wordt opgebouwd in het Europese pensioenfonds wordt gegarandeerd door de bijdragende ondernemingen van Johnson & Johnson. Als het economisch tegen zit en het Europese pensioenfonds beschikt over te weinig geld, zijn de bijdragende ondernemingen verplicht om bij te storten. Omdat de bijdragende ondernemingen wettelijk verplicht zijn om eventuele tekorten in het Europese pensioenfonds aan te vullen (bijstorten), hoeft het Europese pensioenfonds geen extra reserves aan te houden voor economisch zwaar weer. Mocht immers blijken dat er te weinig geld in kas zit, dan zijn de bijdragende ondernemingen wettelijk verplicht om bij te storten. Het opgebouwde pensioen kan niet worden gekort.

Het Nederlandse pensioenfonds
Naar Nederlands recht wordt het opgebouwde pensioen gegarandeerd door het pensioenfonds en niet door de bijdragende ondernemingen. De bijdragende ondernemingen zijn niet verplicht om eventuele tekorten in het pensioenfonds aan te vullen. Johnson & Johnson heeft dat in het verleden wel gedaan, maar dat was vrijwillig en niet omdat daar een wettelijk verplichting toe bestond. Omdat er geen bijstortverplichting bestaat, moet het Nederlandse pensioenfonds meer geld in kas houden dan het Europese pensioenfonds om het opgebouwde pensioen te kunnen garanderen. Bovenop het geld dat het Nederlandse pensioenfonds in kas moet hebben om in normale omstandigheden de pensioenen te kunnen uitkeren, moet het Nederlandse pensioenfonds extra geld (reserves) in kas hebben voor economische zware tijden. Als blijkt dat in economisch zware tijden de reserves onvoldoende zijn, moet het Nederlandse pensioenfonds het pensioen korten. De werkgever is namelijk niet verplicht om bij te storten.

Na de overgang vallen de financiering van de pensioenregeling, de belastingregels en regels voor de berekening van de financiële positie voortaan onder de Belgische wetgeving.

De Nederlandse wetgeving blijft van toepassing op de wijze waarop werkgever en werknemers afspraken maken over de pensioenregeling. Daarnaast blijven de wettelijke eisen ten aanzien van de informatieplicht van toepassing. U ontvangt dus elk jaar gewoon het Uniform Pensioenoverzicht. Tot slot blijven de pensioenuitkeringen belast volgens de Nederlandse wetgeving.

In dienst

U ontvangt elk jaar een pensioenoverzicht van uw pensioenfonds. Bekijk dit overzicht goed, want het gaat om uw inkomen voor later. Daarnaast ontvangt u binnen 3 maanden nadat u bent gaan deelnemen aan de pensioenregeling, uitgebreide informatie over uw pensioenregeling. Op deze website vindt u hierover ook informatie, bijvoorbeeld bij Pensioen 1-2-3.

Nee, uw werkgever meldt u aan bij het pensioenfonds. Als u ongehuwd samenwoont dan moet u uw partner wel zelf aanmelden. Dat is namelijk belangrijk voor het partnerpensioen. Bent u in het buitenland getrouwd of woont u in het buitenland? Dan moet u uw partner ook zelf aanmelden.

Als u ergens in dienst treedt dan is het belangrijk dat u weet hoeveel pensioen u opbouwt. En of dat later genoeg is voor u. U kunt ook bekijken of het verstandig is om uw pensioen van uw vorige werkgever mee te nemen naar uw nieuwe werkgever. Dit noemen we waardeoverdracht.

Kinderen

Nee, wij ontvangen automatisch bericht van uw gemeente.

Met pensioen

Dat is afhankelijk van de afspraken die zijn gemaakt tussen Nederland en het land waarin u gaat wonen. In sommige gevallen betaalt u geen belasting over uw pensioen. U kunt dit navragen bij de Belastingdienst.

Over het algemeen houdt de Sociale Verzekeringsbank rekening met de heffingskorting (op uw AOW). Als u dat niet wilt dan kan het pensioenfonds de heffingskorting toepassen. U moet dat dan zelf aangeven bij het pensioenfonds.

Ja, dat kan. Uw partner moet wel instemmen met deze ruil. Uw partner krijgt na de ruil namelijk geen of minder partnerpensioen na uw overlijden.

In principe wordt uw pensioen niet verhoogd. J&J OFP Pension Fund neemt jaarlijks na overleg met de Pensioenraad een besluit of er ruimte is voor een toeslag op het pensioen. Dit hangt af van de financiële situatie van het fonds.

Onbetaald verlof

U bouwt geen pensioen op tijdens de periode van onbetaald verlof. U blijft wel verzekerd voor partnerpensioen tijdens het eerste jaar.

Nee, uw werkgever/HR geeft dit door aan het pensioenfonds.

Overlijden

Het partnerpensioen wordt levenslang uitgekeerd aan uw partner.

Ja, uw partner ontvangt het partnerpensioen automatisch. Via uw gemeente worden wij namelijk geïnformeerd over uw overlijden.

Pensioen opbouwen

Nee, in de pensioenregeling kunt u niet meer pensioen opbouwen. U kunt eventueel wel meer pensioen opbouwen in een individuele verzekering.

Nee, dat kan niet. U bent verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling van uw werkgever.

Omdat u ook al een AOW van de overheid ontvangt. Daarom is het niet nodig dat u over uw gehele salaris pensioen opbouwt. Het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt, wordt de franchise genoemd.

Pensioen van de overheid

De hoogte van de AOW is afhankelijk van uw gezinssituatie en kan jaarlijks wijzigen. Meer over de AOW-uitkering leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.

Vanaf 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog. Kijk hier voor meer informatie over AOW op de website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl

Pensioen vanuit uw werk

Nee, u bent verplicht om deel te nemen aan de pensioenregeling.

Nee, dat gebeurt automatisch. U ontvangt binnen drie maanden nadat u bent gaan deelnemen, meer informatie. U moet wel uw partner aanmelden als u ongehuwd samenwoont en uw partner voldoet aan de voorwaarden die in het pensioenreglement zijn genoemd. U moet uw partner dan aanmelden bij het pensioenfonds.

Scheiden / uit elkaar

Volgens de wet heeft uw ex-partner recht op uitbetaling van de helft van uw opgebouwde ouderdomspensioen als u met elkaar getrouwd was, of bij partnerregistratie. U kunt hier samen andere afspraken over maken bij de scheiding. Lees hierover meer bij Scheiden. Uw partner heeft altijd recht op het (bijzonder) partnerpensioen. Ook als u samenwoonde. Lees meer bij Einde samenwonen.