Pensioenakkoord

Het pensioenakkoord is een belangrijge stap verder voor het nieuwe pensioenstelsel.

De uitwerking van het pensioenakkoord is klaar
In de zomer van 2019 sloten ons kabinet en de landelijke sociale partners op hoofdlijnen een pensioenakkoord. Vervolgens hebben kabinet en sociale partners in 2020 het pensioenakkoord verder uitgewerkt. Daarna is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan de slag gegaan met de uitwerking in een voorstel voor wetgeving. Belanghebbenden konden daarna reageren op deze concept wetgeving. Ook J&J heeft daarop haar input geleverd.

Op 10 mei 2021 heeft minister Koolmees gedeeld dat de nieuwe wetgeving uiterlijk 1 januari 2023 in werking treedt. De minister geeft de sector 4 jaar de tijd voor de implementatie van het nieuwe stelsel met als uiterste datum 1 januari 2027. Hiermee is er belangrijke voortgang op weg naar een nieuw pensioenstelsel.

Waarom nieuwe regels?
Landelijk is er overeenstemming over het moeten invoeren van nieuwe pensioenregels. Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. Mensen worden steeds ouder en er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Veel pensioenfondsen konden de pensioenen niet verhogen; sommige fondsen moesten zelfs korten. Mensen wisselen vaker van baan en banen zijn minder vast. Een veranderende arbeidsmarkt maakte nieuwe pensioenafspraken noodzakelijk. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel hier goed op aansluit.

Wat verandert er?
Het nieuwe pensioenakkoord moet zorgen voor een betaalbaar pensioen. Voor J&J betekent dit dat het financiële risico overgaat van werkgever naar werknemer. De solidariteit van het oude stelsel wordt behouden. Dit betekent dat de risico’s door de deelnemers gezamenlijk wordt gedragen. De afspraken moeten zorgen voor een duurzaam houdbaar pensioenstelsel. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • De AOW-leeftijd gaat minder snel omhoog (benieuwd naar uw ‘nieuwe’ AOW-leeftijd? Kijk op wijzeringeldzaken.nl).
  • Iedereen krijgt een persoonlijke pensioenpot; dit betekent in ons geval dat de bijstortgarantie vanuit J&J vervalt.
  • Niet de hoogte van de uitkering, maar de hoogte van de premie wordt leidend. Dit betekent dat u geen garantie meer heeft over de hoogte van uw toekomstig pensioen. Uw pensioen beweegt mee met de economie. Als u dichter bij uw pensioen komt, wordt de beweeglijkheid kleiner. Dit zorgt ervoor dat het pensioen van gepensioneerden zo min mogelijk schommelt.
  • Vanaf 1 januari 2023 mogen deelnemers op hun pensioendatum eenmalig een bedrag opnemen. De resterende levenslange pensioenuitkering is daarna wel lager. Er gelden voorwaarden.

Werkgever Johnson & Johnson, de ondernemingsraden en het J&J OFP stellen volgens de nieuwe kaders, nieuwe pensioenafspraken vast. Hiervoor is een werkgroep Employer&Employee (E&E) opgestart. Deze werkgroep bestaat uit afgevaardigden van de werkgevers en werknemers, aangevuld met leden van de pensioenraad. Eén van de grote beslispunten van de werkgroep is of de opgebouwde pensioenrechten worden opgenomen in de nieuwe regeling, dit heet invaren, of in de oude regeling blijven voortbestaan.

We houden u op de hoogte
Op dit moment verandert er nog niets voor u. Zodra de gevolgen voor uw pensioen en de uitvoering ervan duidelijk zijn, informeren wij u daar uiteraard over.