Wat gaat er veranderen?

Het nieuwe pensioenakkoord moet zorgen voor een duurzaam en houdbaar pensioenstelsel.

Lees over de belangrijkste veranderingen

De AOW-leeftijd stijgt mee met de gemiddelde levensverwachting. Maar voortaan minder snel. Vanaf 2025 zal de AOW-leeftijd niet 1 jaar, per jaar dat we langer leven stijgen, maar 8 maanden. Bent u benieuwd wanneer u AOW ontvangt? Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank: SVB.nl.

In het nieuwe pensioenstelsel komen er 2 mogelijke nieuwe pensioenregelingen. Op dit moment wordt nog onderzocht welke variant voor de J&J deelnemers het meest geschikt is. In beide regelingen is de ingelegde premie het uitgangspunt in plaats van de hoogte van de pensioenuitkering. U bouwt een persoonlijk pensioenkapitaal op.

Dit betekent voor ons dat voor de toekomstige pensioenopbouw de bijstortgarantie vanuit J&J vervalt en de onvoorwaardelijke indexatie van actieven stopt. Hierdoor verschuift het financiële risico van werkgever naar werknemer. Het is op dit moment nog niet besloten hoe wordt omgegaan met de tot het moment van overgang opgebouwde pensioenen. Als de opgebouwde pensioenen worden overgedragen naar de nieuwe pensioenregeling dan gelden de nieuwe regels, blijft het pensioen achter dan blijven de oude regels onder voorwaarden van toepassing. Hoe met deze pensioenen zal worden omgegaan wordt nog bepaald.

Als u met pensioen gaat, is het naar verwachting vanaf 1 januari 2025  mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, maximaal 10% van uw pensioenpot ineens op te nemen. De voorwaarden die hierbij gelden, zijn:

•  Het bedrag ineens kan alleen worden opgenomen op de pensioeningangsdatum.

•  Er mag maximaal 10% van de waarde van het ouderdomspensioen als bedrag ineens worden opgenomen.

•  De keuze voor een bedrag ineens gaat niet samen met de keuze voor een hoog/laag-of laag/hoog uitbetaling.

•  De keuze voor een bedrag ineens gaat niet samen met de keuze voor een AOW-overbrugging.

•  De partner moet instemmen als de keuze voor het bedrag ineens leidt tot een lager partnerpensioen.

•  Het resterende bedrag aan levenslange uitkering van ouderdomspensioen na opname van een bedrag ineens moet hoger zijn dan de wettelijke afkoopgrens voor kleine pensioenen.

Mogelijke gevolgen van het opnemen van een bedrag ineens
Het opnemen van een bedrag ineens zorgt ervoor dat uw inkomen eerst eenmalig hoger is en de pensioenuitkering daarna lager. U heeft dan immers al een bedrag uit uw pensioenpot gehaald. Het heeft ook gevolgen voor uw belastingaangifte en eventuele toeslagen die u ontvangt omdat uw belastbaar jaarinkomen éénmalig hoger wordt:

•  De belastingtarieven vóór het bereiken van de AOW-leeftijd zijn hoger dan na uw AOW-leeftijd. Dat betekent dat als u een bedrag ineens opneemt voor de AOW-leeftijd, dan is dat duurder. Deelnemers die in de eerste maanden van het jaar met AOW gaan betalen minder over het bedrag ineens dan deelnemers die later in het jaar pas de AOW-leeftijd bereiken. U krijgt de mogelijkheid, in de maand waarin uw AOW ingaat of op de 1e van de maand na de ingang van uw AOW, om de uitbetaling van het bedrag ineens uit te stellen tot 1 januari na uw AOW-leeftijd. Op die manier betaalt u minder belasting en houdt u meer pensioen over.

•  Als u recht heeft op toeslagen (zoals huur- of zorgtoeslag) dan kan het zijn dat u door de eenmalige uitkering de toeslag niet meer ontvangt. Uw inkomen is namelijk in dat jaar hoger. Dit inkomen wordt meegenomen bij de toets voor de hoogte van de toeslagen.

•  Indien u in het verleden bent gescheiden en u en uw ex-partner hebben gekozen voor verevening dan heeft de keuze voor een bedrag ineens ook impact op de uitkering van uw ex-partner. De uitkering van de ex-partner wordt namelijk eveneens voor 10% in een keer uitbetaald. Het bedrag dat de ex-partner vervolgens jaarlijks ontvangt wordt daarmee eveneens lager.